Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Noviani Konto Privaatsuspoliitika

 1. Vastutavad töötlejad:

1) Noviani kontserni ettevõte, mis haldab asjakohast sotsiaalmeediakontot ja kelle andmed on toodud konto kontaktandmete all (andmekaitseametniku e-posti aadress: dap@novian.invsbl.lt)

ja

2) sotsiaalmeedia platvormide käitajad: Facebook Int., Linkedin, Youtube.

Teatavatel andmetöötlemise juhtudel oleme koos platvormide käitajatega kaasvastutavad töötlejad GDPR-i artikli 26 tähenduses.

 1. Platvormide käitajate vastutus

Me saame ainult osaliselt mõjutada sotsiaalmeedia platvormide käitajate poolt tehtavat andmete töötlemist, näiteks liikmete haldamist ja teabe postitamist. Seal, kus saame mõjutada ja kehtestada andmetöötluse parameetreid, jälgime võimalikul määral, et sotsiaalmeedia platvormi käitaja töötleks andmeid eraelu puutumatust kaitsval viisil. Paljudel juhtudel ei saa me siiski mõjutada sotsiaalmeedia platvormide käitajate poolt tehtavat andmete töötlemist ning me ei tea, milliseid andmeid nad töötlevad.

Platvormi käitaja haldab tervet IT-infrastruktuuri, kehtestab enda andmekaitse reeglid ja säilitab teie kui kasutajaga loodud suhet (kui te olete sotsiaalmeediakanali registreeritud kasutaja). Lisaks sellele vastutab üksnes käitaja teie kasutajakonto selliste andmete eest, millele meil ettevõttena ligipääs puudub.

Lisateabe saamiseks andmete töötlemise kohta sotsiaalmeedia platvormiteenuse pakkuja poolt ja töötlemise suhtes muude vastuväidete esitamise võimaluste kohta tutvuge palun vastava teenusepakkuja privaatsuspoliitikaga.

 1. Töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Meie andmete töötlemise eesmärk meie kontode siseselt on informeerida potentsiaalseid ja olemasolevaid kliente pakkumistest, toodetest, teenustest, IT uudistest ning suhelda nendel teemadel sotsiaalmeedia külastajatega, vastata nende küsimustele, vastata positiivsele tagasisidele ja kriitikale ning korraldada turundusmänge. Selle õiguslikuks aluseks on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f, st meie või kolmandate isikute õigustatud huvi, st meie toodete kohta teabe pakkumine ja teavitamine.

Jätame endale õiguse kustutada vajaduse korral kommentaare. Näiteks õigusi rikkuvad või seadusevastaseid postitusi, vihakommentaare, ebasündsaid (seksuaalse suunitlusega) või vulgaarseid arvustusi või manuseid (nt pildid või videod), mis muu hulgas rikuvad autoriõigusi, füüsiliste isikute õigusi, karistusseadustiku sätteid või Noviani eetilise käitumise põhimõtteid. Vajadusel jagame teie sisu oma kontol ja võtame teiega sotsiaalmeedia platvormi kaudu ühendust.

 1. Andmete vastuvõtjad / andmete vastuvõtjate kategooriad

Andmeid edastatakse kolmandatele isikutele (nt teistele Noviani kontserni ettevõtetele) üksnes siis, kui see on teie küsimusele vastamiseks vajalik. Juhime tähelepanu, et mõnede sotsiaalmeedia võrgustike sisu võidakse jagada otse ka avalikult kättesaadavatel veebisaitidel (nt küsimustikus või kommentaarides), seega võivad teised kasutajad näha teie seotust meiega läbi teie ja meie vahel toimuva suhtluse. Näiteks võidakse sellistel juhtudel näha sotsiaalmeedia postitustest seda, kui võidate mõne mängu. Juhul kui olete registreeritud sotsiaalmeedia võrgustikus oma pärisnimega või kui teid on võimalik tuvastada teie kontol olevatelt fotodelt, ei saa välistada, et teised teie konto külastajad teid ära tunnevad.

Tavaliselt ei edasta me Noviani kontserniga mitteseotud kolmandatele osapooltele andmeid, mida te meile konfidentsiaalsete kanalite kaudu edastate (nt isiklik sõnum, kiri või e-kiri).

Teie soovil võime teile tasuta saata kehtiva nimekirja meie partneritest, kes on teie andmete vastuvõtjad.

 1. Andmete säilitamine

Me kustutame või muudame täielikult anonüümseks kõik isikuandmed, mis te meile päringute tegemiseks turvaliste sõnumitega saadate (kui teete ettepanekuid, annate positiivset tagasisidet või kriitikat), hiljemalt 90 päeva möödudes pärast meie viimast vastust teile.

Kõik teie avalikud postitused meie kontodel ja meie ajajoonel jäävad sinna määramata ajaks, välja arvatud juhul kui me need kustutame kui peateemat uuendatakse, postitused rikuvad seadust või kui te ise need postitused kustutate.

Me ei saa mõjutada juhtumeid, mille puhul platvormi käitaja ise teie andmed kustutab. Selles kontekstis rakendatakse iga platvormi käitaja enda andmekaitse reegleid.

 1. Kaasvastutavad töötlejad vastavalt GDPR-i artikli 26 lõikele 1

Teatavatele suhetele sotsiaalmeedia käitajaga rakendatakse GDPR-i artikli 26 punkti 1 (kaasvastutavad töötlejad).

Juhul kui sotsiaalmeedia käitaja rakendab kasutajate jälgimise meetodeid, oleme me platvormi käitajaga mõlemad kaasvastutavad töötlejad. Kasutajate jälgimist saab rakendada, olenemata sellest, kas te olete sotsiaalmeedia platvormil registreeritud või mitte. Veebijälgimise meetodite õiguslikuks aluseks on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f. Eespool nimetatud sätte kohaselt on meil õigustatud huvi optimeerida sotsiaalmeedia platvormi käitamist ja vastavat jälgijakontot.

Lisateabe saamiseks andmete vastuvõtjate ja andmete vastuvõtjate kategooriate kohta, samuti andmete säilitamisperioodi ja andmete säilitamisperioodi määramise kriteeriumide kohta lugege vastava platvormi käitaja privaatsuspoliitikat.

Lisateabe saamiseks teile kättesaadavate võimaluste kohta, kuidas teostada oma õigusi jälgimismeetodite kasutamise keelamiseks, lugege palun platvormikäitajate privaatsuspoliitikaid.

Saame üksnes osaliselt mõjutada või blokeerida meile sotsiaalmeedia platvormi käitaja poolt edastatavat statistikat, kuid me jälgime, et meile edastatavad andmed ei oleks täiendavad ega ebavajalikud.

Oluline on märkida, et ei saa välistada, et sotsiaalmeedia platvormiteenuse pakkuja kasutab teie kontot ja käitumisalaseid andmeid, näiteks analüüsib teie harjumusi, isiklikke suhteid, hobisid jms. Novian ei saa selles osas mõjutada teie andmete töötlemist sotsiaalmeedia platvormiteenuse pakkuja poolt.

 1. Teie õigused andmesubjektina

Teil on järgmised õigused:

 • õigus tutvuda oma andmetega ja olla informeeritud nende töötlemise viisist (õigus tutvuda andmetega);
 • õigus taotleda oma isikuandmete parandamist või isikuandmete töötlemise eesmärki arvestades mittetäielike isikuandmete täiendamist (õigus andmete parandamisele);
 • õigus nõuda oma andmete kustutamist (v.a säilitamiseks) (õigus andmete kustutamisele ja õigus olla unustatud);
 • õigus esitada taotlus, et vastutav töötleja piiraks isikuandmete töötlemist (õigus isikuandmete töötlemise piiramisele);
 • õigus kasutada andmete ülekandmise õigust (andmete ülekandmise õigus);
 • kui isikuandmete töötlemine põhineb õigustatud huvil või teie nõusolekul on teil õigus esitada vastuväiteid sellisele töötlemisele või võtta igal ajal tagasi oma varem antud nõusolek;
 • õigus esitada kaebus riiklikule andmekaitse inspektsioonile.

Oma andmesubjekti õiguste kasutamiseks võtke meiega ühendust, kasutades eespool toodud kontaktandmeid.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust