Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Kohalike omavalitsuste hääletussüsteem VOLIS

VOLIS on eeskätt kohalikele omavalitsustele ja teistele riigiasutustele mõeldud rakendus, mille abil saab viia läbi avalikke või majasiseseid elektroonilisi ja virtuaalseid istungeid ning rahvahääletusi. VOLIS aitab tagada töö läbipaistvuse ja tõhususe, tugevdada koostööd ja kaasata elanikkonda otsustusprotsessidesse.

Üha enam on VOLIS kasutusele võetud ka muudes asutustes, kus virtuaalsetel koosolekutel osalejatele tuleb tagada korrektne ja turvaline hääletamissüsteem.

Istungid ja koosolekud

VOLISe võimalused:

  • elektrooniline hääletamine, nii nimeline kui ka salajane
  • koosolekul osalemine nii virtuaalselt kui ka füüsiliselt (sekretär sisestab istungi ajal füüsiliste osalejate andmed)
  • automaatne protokollimine, sh kohalolijate, päevakorrapunktide, sõnavõttude ja hääletustulemuste kellaajaline registreerimine
  • päevakorrapunktidega seotud eelnõude ja materjalide menetlemine, parandusettepanekute esitamine
  • (avaliku) videoülekande edastamine

Istungite päevakord, hääletustulemused, protokoll, ülekanne ja seotud õigusaktid on VOLISes kättesaadavad nii reaalajas kui ka tagantjärele. Päevakorra ja õigusaktidega saab tutvuda ning parandusettepanekuid esitada juba enne istungi toimumist.

Rahvahääletused ja -küsitlused

  • Elanikud saavad rahvahääletuse ettepanekuid esitada otse VOLISe keskkonnas.
  • Hääletada on võimalik isiklikust seadmest või elektrooniliselt jaoskonnas (sekretär tuvastab isiku dokumendi alusel ning avab isikukoodi põhjal hääletamiseks VOLISe akna).
  • Isiku õigus hääletada tuvastatakse VOLISes pärast sisse logimist registripäringute kaudu vastavalt hääletuse seadistustele, sh arvestatakse nt elukohta või kooli etteantud ajal.
  • Hääleõiguslikud isikud saab määrata ka isikukoodide nimekirjaga. See võimaldab korraldada elektroonilisi hääletusi ka näiteks organisatsioonide üldkogudel.
  • Kasutuses on kolm kujundust vastavalt sellele, kas tegu on kaasava eelarve, elanike eelistuste küsitluse või isikuvalimistega (noortevolikogud, komisjonide liikmed, aukodanikud jms).

Istungil või rahvahääletusel osalemiseks tuvastatakse isik ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID kaudu, kasutades riigi autentimisteenust.

VOLIS on kasutuses paljudes Eesti kohalikes omavalitsuses, seda kasutatakse ka väljaspool Eestit, nt Rootsis ja Gruusias.

Infosüsteemi VOLIS õiguste omanik on Eesti Linnade ja Valdade Liit, lähemat infot leiate ELVLi kodulehelt. Novian EE on VOLISe teenuse ja kasutajatoe pakkuja Eestis.

VOLISe avalik keskkond asub aadressil volis.ee.