Kriitilise IT-infrastruktuuri hallatavad teenused

Pakume kriitilise tähtsusega IT infrastruktuuri projekteerimis-, arendus- ja haldusteenuseid. Tagame, et meie kliendi IT-taristut kasutatakse turvalisel, efektiivsel ning otstarbekal viisil.

Rohkem

Üksikasjalikud privaatsuspõhimõtted

Käesolevad üksikasjalikud privaatsuspõhimõtted (edaspidi: põhimõtted) sätestavad selle, kuidas Novian töötleb teie isikuandmeid, kui külastate seda veebisaiti ja iseteenindusportaale, st kliendikeskkonda. Ühtlasi leiate siit ülevaate andmekaitseseadustega ette nähtud õigustest, mis teil kui andmesubjektil võivad olla.

Novian tagab teie isikuandmete konfidentsiaalsuse kohaldatavatest seadustest tulenevate nõuete alusel ning rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid loata juurdepääsu, avalikustamise, juhusliku kadumise, muutmise või hävitamise või muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Novian järgib teie isikuandmete töötlemise eesmärgil isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR), kohaldatavaid riiklikke andmekaitseseadusi ja muid kehtivaid õigusakte. Juhime tähelepanu, et neid põhimõtteid võidakse muuta, et kajastada võimalikke muudatusi õigusaktides ja Noviani tegevuses, mistõttu soovitame tungivalt neid põhimõtteid regulaarselt lugeda.

1. ISIKUANDMETE LIIGID

Veebisaidi haldamiseks töötleb Novian isikuandmeid, mille andmesubjekt (teie) on vastutavale töötlejale edastanud, või andmeid, mis kogutakse automaatselt küpsiste abil. Te võite jätta oma isikuandmed esitamata ja kasutada meie veebisaiti täiesti anonüümselt, kuid otsustades oma isikuandmeid mitte esitada, ei ole meil teatavatel juhtudel võimalik teile teenuseid osutada (nt värbamise korral või klientidele mõeldud iseteeninduskeskkonna kasutamisel).

Kui andmesubjekt ei nõustu oma isikuandmete avalikustamisega, võib Novian keelduda talle teenuste osutamisest. Kui andmesubjekt esitab Novianile teiste seotud isikute isikuandmed, peab andmesubjekt hankima nendelt isikutelt nõusoleku ja tegema need põhimõtted neile kättesaadavaks.

Isikuandmete põhiliigid hõlmavad järgmisi andmeid:

 • isikut puudutavad andmed (nt täisnimi, ID, sünniaeg, isikut tõendavate dokumentide andmed);
 • kontaktandmed, nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress;
 • tausta ja tööga seotud teave;
 • IP-aadress, andmesubjekti andmed iseteenindusportaali sisselogimise kohta, veebisaidi sirvimisajalugu jne.

2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIK ALUS

Novian töötleb teie isikuandmeid ulatuses, mis on rangelt vajalik konkreetse eesmärgi saavutamiseks.

Me töötleme isikuandmeid alltoodud konkreetsete eesmärkide saavutamiseks.

 • Veebisaidi liikluse ja kasutajate sirvimismustrite jälgimine statistilistel eesmärkidel. Andmete töötlemise aluseks on teie nõusolek statistiliste küpsiste kasutamiseks, kui kohaldatavad seadused ei sätesta teisiti. Võite otsustada nõusolekut mitte anda või oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, muutes oma küpsiste seadeid. Andmete kogumiseks kasutatakse küpsiseid ja need salvestatakse vastavalt konkreetsele küpsiste konfiguratsioonile. Teavet täpsete tähtaegade kohta leiate meie küpsiste kasutamise põhimõtetest. Sel eesmärgil avalikustatakse isikuandmed alltoodud kolmandatele isikutele: Google Inc., Facebook, Leadfeeder.
 • Päringutele vastamine. Andmete töötlemise aluseks on meie õigustatud huvi (kvaliteetsete teenuste osutamiseks meie klientidele). Teie andmeid säilitatakse kuni kolm kuud pärast teie päringule vastamist, kui võimaliku vaidluse või nõude eesmärgil pole vajalik pikem säilitamisperiood.
 • Uudiskirjade ja pakkumiste saatmine, kliendirahuolu uuringute korraldamine, mängud (otseturundus). Andmete töötlemise aluseks on teie nõusolek. Võite otsustada nõusolekut mitte anda või oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kasutades selleks keeldumise linki, mis on olemas igas uudiskirjas, mille teile saadame. Selleks kogume järgmisi isikuandmeid: täisnimi, sünniaeg, sugu, demograafiline teave, aadress, kontaktandmed, sh e-posti aadress, sirvimisajalugu, avalikult kättesaadav teave sotsiaalvõrgustikest, IP-aadress, küpsiste andmed, asukohad, teave brauseri ja seadme kohta. Säilitame teie andmeid, kuni oma nõusoleku tagasi võtate. Selleks edastame teie isikuandmed volitatud töötlejale – Euroopa Liidu territooriumil asuvale e-posti uudiskirjateenuse pakkujale, kes töötleb teie isikuandmeid meie juhiste alusel.
 • Sihitud reklaamide esitamine (reklaamiküpsiste kasutamisega). Internetis sirvimise ajal tuvastavad mõned meie küpsised teie hobid ja eelistused, võimaldades meil esitada teile sihitud reklaame, kui külastate teisi veebisaite. Andmete töötlemise aluseks on teie nõusolek reklaamiküpsiste kasutamiseks. Võite otsustada nõusolekut mitte anda või oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, muutes veebisaidil oma küpsiste seadeid. Andmeid kogutakse küpsiste abil ja need salvestatakse vastavalt konkreetsele küpsiste konfiguratsioonile. Teavet täpsete tähtaegade kohta leiate meie küpsiste kasutamise põhimõtetest. Sel eesmärgil avalikustatakse isikuandmed alltoodud kolmandatele isikutele: Google Inc., Facebook, Leadfeeder.
 • Ürituste korraldamine ja haldamine. Selleks töötleme järgmisi isikuandmeid: täisnimi, asutus, e-posti aadress ja telefoninumber. Kaugürituste puhul võime pakkuda teile võimalust valida enda jaoks mugavaim iseteeninduslik pakiautomaat, kuhu toimetame ürituse korraldamiseks vajaliku komplekti. Sel eesmärgil töödeldakse teie andmeid meie õigustatud huvi raames – et tagada ürituse sujuv korraldamine, saata teile ürituse kohta meeldetuletus ja võtta teiega pärast üritust ühendust, kui see on vajalik. Avalikustame teie isikuandmeid meie partneritele, kes on seotud ürituse korraldamisega, st ürituse toimumiskoha administraatorile, kulleriteenusele, ürituste korraldamiseks mõeldud komplektide pakkujatele jne.
 • Värbamine ja kandidaatide palkamine. Elulookirjelduse (CV) saate esitada meie veebisaidi või sotsiaalvõrgustiku konto kaudu. Samuti võite oma elulookirjelduse saata meile e-posti teel. Andmete töötlemise aluseks on meie õigustatud huvi (sobivaimate kandidaatide kutsumiseks tööintervjuule). Säilitame teie isikuandmeid kuni värbamisprotsessi lõpuni ja kolm kuud pärast seda, kuniks kandidaat on läbinud katseaja. Pärast katseaja lõppu kustutame kõik saadud CVd, sh kõik isikuandmed, välja arvatud juhul, kui nõustute oma isikuandmete säilitamisega pikema perioodi vältel tööpakkumiste tegemise eesmärgil. Sellisel juhul on andmete töötlemise aluseks teie nõusolek. Võite otsustada nõusolekut mitte anda või oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta ilma, et sellega kaasneks negatiivseid tagajärgi. Kui saadate meile oma CV, siis jälgige, et avalikustatavad andmed puudutaksid üksnes teie kontaktandmeid, tausta, ärilisi andmeid ja kogemuste kirjeldust. Võime võtta ühendust teie eelmiste tööandjatega ning ka teie praeguse tööandjaga, kui annate selleks loa.
 • Kliendikontode haldamine. Selleks, et meie kliendid saaksid teenuseid mugavalt tellida, oleme välja töötanud kliendikeskkonna, mida saab kasutada konto kaudu. Töötleme teie isikuandmeid selle konto kasutamise eesmärgil. Andmete töötlemise aluseks on meie õigustatud huvi (kvaliteetsete teenuste osutamiseks meie klientidele ning klientide tuvastamiseks). Säilitame teie sisselogimisandmeid nii kaua, kui teie konto on aktiivne. Kustutame teie isikuandmed, kui te pole oma kontot kaks aastat kasutanud. Kasutame kolmanda isiku lahendust Teamviewer, et teie arvutisse eemalt sisse logida ja teenuseid osutada. Vastava teenusepakkuja privaatsuspõhimõtetega saate tutvuda siin: https://www.teamviewer.com/en/privacy-policy/.

3. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Andmesubjektil on kohaldatavate seaduste alusel õigus pöörduda vastutava töötleja poole ja taotleda, et vastutav töötleja, olles kontrollinud andmesubjekti isikusamasust:

 • annaks teavet selle kohta, kas vastutav töötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid, ning tutvustaks jaatava vastuse korral nõuetekohaselt töödeldavaid isikuandmeid; annaks teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid, millistest allikatest ja millistel eesmärkidel on hangitud ja milliste meetoditega neid töödeldakse (sh automatiseeritud otsuste tegemine, selle mõju ja tulemus andmesubjektile); kui kaua isikuandmeid säilitatakse ja kellele neid avalikustatakse (õigus tutvuda oma isikuandmetega);
 • parandaks andmesubjekti ebaõiged, mittetäielikud või ebatäpsed andmed (õigus taotleda ebaõigete, mittetäielike või ebatäpsete andmete parandamist);
 • kustutaks andmesubjekti isikuandmed GDPRis määratletud konkreetsetel asjaoludel (kui isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult, töötlemise alus on aegunud vms) (õigus isikuandmete kustutamisele, st õigus olla unustatud);
 • piiraks andmesubjekti isikuandmete töötlemist GDPRis määratletud konkreetsetel asjaoludel (kui isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult, kuni andmesubjekti taotlust andmete õigsuse või töötlemise kohta veel menetletakse), välja arvatud andmete säilitamiseks (õigus piirata andmesubjekti isikuandmete töötlemist);
 • esitaks andmesubjektile kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormis avalikustatud isikuandmed, kui andmesubjekti isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult andmesubjekti nõusoleku või lepingulise suhte alusel, ning edastaks need andmed võimaluse korral mis tahes teisele teenusepakkujale (andmete ülekandmise õigus).
 • Kui Novian töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusolekul, on andmesubjektil õigus oma nõusolek tagasi võtta ja selle nõusoleku alusel toimuv andmetöötlus peatatakse koheselt. Juhime tähelepanu, et nõusoleku tagasivõtmise korral ei pruugi Novianil enam olla võimalik pakkuda teile kui andmesubjektile teatavaid tooteid või teenuseid, kuid Novian jätkab siiski andmesubjekti isikuandmete kasutamist näiteks andmesubjektiga sõlmitud lepingu rakendamiseks või kui seda nõuavad kohaldatavad seadused.

Andmesubjektil on igal ajal õigus esitada vastuväiteid:

 • oma isikuandmete töötlemise suhtes ja andmesubjekt kohustub esitama oma õiguslikult põhjendatud vastuväite isikuandmete vastutavale töötlejale kirjalikult või muul viisil, mis võimaldab isikuandmete vastutaval töötlejal andmesubjekt tuvastada, kui isikuandmete töötlemise aluseks on isikuandmete vastutava töötleja õiguslikud huvid;
 • oma isikuandmete töötlemise suhtes otseturunduse eesmärgil (sh sellega seotud andmete profiilianalüüsiks), ilma et ta peaks oma mittenõustumist põhjendama;
 • automatiseeritud otsuste tegemise, sh profiilianalüüsi suhtes, kui seda liiki otsuste tegemisega kaasneb andmesubjekti jaoks õiguslik tagajärg või muu samalaadne märkimisväärne mõju. See õigus on välistatud, kui seda liiki otsuste tegemine on kohustuslik andmesubjektiga lepingu sõlmimiseks või andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks, kui see on lubatud kohaldatavate seadustega või kui andmesubjekt on andnud selleks oma selgesõnalise nõusoleku.

Andmesubjektil on õigus esitada isikuandmete töötlemise kohta kaebus andmekaitseasutusele (nt Leedu riiklikule andmekaitse inspektsioonile (L. Sapiegos str. 17, 10312 Vilnius, veebisait: https://vdai.lrv.lt/, e-post ada@ada.lt) või Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (Tatari 39, 10134 Tallinn, veebisait: www.aki.ee, e-post info@aki.ee)) kui andmesubjekt leiab, et teda puudutavate isikuandmete töötlemine on vastuolus tema huvidega ja sellega rikutakse kohaldatavaid seadusi. Kui teil on küsimusi, palume teil esmalt pöörduda Noviani poole, et saaksime probleemid võimalikult kiiresti lahendada.

4. TAOTLUSTE KÄSITLEMINE ANDMESUBJEKTI ÕIGUSTE KASUTAMISEKS

Andmesubjekti õiguste kasutamise taotluse võib esitada ükskõik millisele vastutavale töötlejale.

Kui andmesubjekt esitab taotluse isikuandmete saamiseks või muude õiguste kasutamiseks, kontrollitakse esmalt andmesubjekti isikusamasust, et kaitsta Noviani töödeldavaid isikuandmeid kolmandatele isikutele loata avaldamise eest. Kui isikusamasuse kontrollimise menetlus on edukas, kohustub Novian põhjendamatu viivituseta, kuid igal juhul hiljemalt ühe kuu jooksul alates andmesubjekti taotluse esitamise kuupäevast, andma andmesubjekti taotluse kohaselt teavet võetud meetmete kohta.

Sõltuvalt taotluse keerukusest, või kui andmesubjekt on esitanud mitu taotlust, on Novianil õigus pikendada ühe kuu pikkust tähtaega veel kahe kuu võrra, teatades sellest andmesubjektile enne esimese kuu lõppu ja esitades põhjendused tähtaja pikendamiseks. Andmesubjektilt ei võeta tasu teabe eest seoses andmesubjekti isikuandmete töötlemisega (või muude andmesubjekti õiguste kasutamise eest). Novian võib siiski küsida mõistlikku tasu, kui andmesubjekti taotlus on ilmselgelt põhjendamatu, see on esitatud korduvalt või on ebaproportsionaalne.

5. ISIKUANDMETE VASTUVÕTJAD

Vastutav töötleja võib avalikustada / edastada andmesubjekti isikuandmed töötlemiseks mis tahes kolmandale isikule, kes muu hulgas abistab vastutavat töötlejat veebisaidi tööhoidmise ja haldamisega ning sellega seotud teenuste osutamisega:

 • IT-teenuste pakkujatele (IT-süsteemide hoolduse, ajakohastamise ja arendamise tagamiseks);
 • Leedus või Eestis asutatud teenusepakkujatele, kes tegelevad veebisaidi haldamisega ja seotud teenustega;
 • Leedus või Eestis asuvatele elektroonilise side partneritele, kes on abiks reklaami edastamise haldamisel küberruumis;
 • ettevõtetele, kelle Novian on palganud Noviani osutatavate teenuste (sh kvaliteedi ja teenindusega seotud arvamusküsitluste teenuste) kvaliteedi hindamiseks, turu-uuringuteks, mängudeks ja andmesubjektidele suunatud muude kampaaniate läbiviimiseks.

6. ISIKUANDMETE SÄILITAMISE TÄHTAJAD

Isikuandmeid ei töödelda kauem, kui see on vajalik andmetöötluse eesmärkide saavutamiseks.

Kui andmesubjekt kasutab taotluse esitamiseks Noviani ettevõtete veebisaitidel olevaid kontaktvorme, säilitatakse vormides avaldatud teave, sh andmesubjekti kontaktandmeid, kuni taotluse läbivaatamise lõpuni, aga mitte kauem kui kolm kuud pärast taotluse esitamise kuupäeva, kui kohaldatavad seadused ei luba muudel põhjustel rakendada pikemat säilitamisperioodi.

Andmeid töödeldakse turunduslikel eesmärkidel ja neid säilitatakse andmesubjekti nõusoleku korral kuni nõusoleku tagasivõtmiseni. Kui andmesubjekt soovib oma nõusoleku tagasi võtta, peaks ta esitama taotluse e-posti aadressil dap@novian.invsbl.lt.

Kui andmesubjekt avalikustab oma isikuandmed otsides töövõimalusi mõnes Noviani kontserni ettevõttes, ent ei kandideeri ühelegi ametikohale, säilitatakse neid andmeid ühe aasta jooksul ja neid võidakse kasutada sobilike kandidaatide leidmiseks vabadele ametikohtadele Noviani kontserni ettevõtetes. Kui andmesubjekt avalikustab oma isikuandmed otsides töövõimalusi mõnes Novian kontserni ettevõttes ning kandideerib konkreetsele ametikohale, aga ei anna nõusolekut oma isikuandmete säilitamiseks pikema perioodi vältel, säilitatakse vastavaid andmeid kuni värbamismenetluse lõpuni ja kolm kuud pärast selle lõppu. Kui andmesubjekt avalikustab oma isikuandmed otsides töövõimalusi mõnes Novian kontserni ettevõttes, kandideerib konkreetsele ametikohale ning nõustub oma isikuandmete säilitamisega pikema perioodi vältel, säilitatakse vastavaid andmeid ühe aasta jooksul ja neid võidakse kasutada sobilike kandidaatide leidmiseks vabadele ametikohtadele Noviani kontserni ettevõtetes.

Kui andmesubjekt registreerib end mis tahes üritusel osalemiseks ja avaldab registreerimise eesmärgil oma isikuandmed, töödeldakse neid andmeid üksnes ürituse kohta teabe edastamiseks. Kui andmesubjekt annab nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks turunduslikel eesmärkidel, töödeldakse neid andmeid kuni nõusoleku tagasivõtmiseni. Kui andmesubjekt soovib tagasi võtta oma nõusoleku andmesubjekti isikuandmete töötlemiseks, peab andmesubjekt esitama taotluse e-posti aadressil dap@novian.invsbl.lt ja täpsustama, milliste andmete töötlemine tuleks lõpetada.

Küpsiste kasutamisega kogutud andmeid säilitatakse küpsiste kasutamise põhimõtetes osutatud aja jooksul.

7. TÖÖTLEMISE GEOGRAAFILINE TERRITOORIUM

Reeglina töötleb Novian isikuandmeid Euroopa Liidu / Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) riikides, kuid teatavatel juhtudel võidakse isikuandmed edastada väljapoole ELi/EMPi riike, nt küpsiste abil kogutud andmed võidakse edastada Google’ile ja ei saa välistada, et need andmed edastatakse Google’i emaettevõttele Ameerika Ühendriikides. Isikuandmed edastatakse väljapoole ELi/EMPi riike, kui on rakendatud GDPRi 5. peatükis toodud asjakohased kaitsemeetmed. Andmesubjekti taotluse korral teeb Novian kättesaadavaks täiendava teabe kohaldatavate kaitsemeetmete kohta.

8. AUTOMATISEERITUD OTSUSTE TEGEMINE

Selleks, et osutada andmesubjektile kõige asjakohasemaid teenuseid, esitada andmesubjekti vajadustele kohandatud turunduspakkumisi ning parandada Noviani osutatavate teenuste kvaliteeti, võib Novian kasutada andmesubjektide isikuandmete automatiseeritud analüüsi, sh teavet teenuste kasutamise ning Noviani ettevõtete veebisaitide ja iseteenindusportaalide sirvimismustrite kohta.

Juhime tähelepanu, et Noviani isikuandmete analüüsiga ei kaasne andmesubjektide jaoks mingit õiguslikku ega muud märkimisväärset mõju. Andmesubjekt võib igal ajal esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil ja muuta brauseri seadeid, et küpsistest täielikult või osaliselt keelduda.

9. KONTAKTID

 • Novian UAB (äriühingu kood: 121998756, aadress Gynėjų str. 14, Vilnius, tel (8 5) 219 0000, e-post: info@novian.invsbl.lt, veebisait www.novian.lt);
 • Novian Technologies UAB (äriühingu kood: 301318539, aadress Gynėjų str. 14, Vilnius, tel (8 5) 219 00 00, e-post: info.technologies@novian.invsbl.lt, veebisait: www.novian.lt, andmekaitseametniku e-post: duomenu.apsauga@novian.invsbl.lt);
 • Novian Systems UAB (äriühingu kood: 125774645, aadress Gynėjų str. 14, Vilnius, tel (8 5) 273 41 81, e-post: info.systems@novian.invsbl.lt, veebisait: www.novian.lt, andmekaitseametniku e-post: dap@novian.invsbl.lt);
 • Elsis PRO UAB (äriühingu kood: 300064148, aadress Baltupio str. 14, Vilnius, tel (8 5) 219 0000, e-post: elsispro@elsis.lt, veebisait www.elsispro.com);
 • Novian Eesti OÜ (registrikood 14552803, aadress Pärnu mnt 186, Tallinn, Eesti, tel +372 6715 188, e-post: info@novian.ee, veebisait: www.novian.ee);
 • Andmevara AS (registrikood: 10264823, aadress Pärnu mnt 186, Tallinn, Eesti, tel +372 6715 188, e-post: mail@andmevara.ee, veebisait: www.novian.ee);
 • Zissor (aadress Bragernes Torg 6, 3017 Drammen, Norway, tel +47 22 83 85 00, e-post: post@zissor.com, veebisait: www.zissor.com).

Andmekaitseametniku e-post: dap@novian.invsbl.lt.

Muudatused

Neid privaatsuspõhimõtteid muudetakse regulaarselt. Oluliste muudatuste korral avaldatakse ajakohastatud versioon veebilehel ja palume teil ajakohastatud põhimõtetega tutvuda.

Viimase revisjoni kuupäev: 7. detsember 2021.

Tõhusad IT-lahendused ja teenused

Tehnoloogiad teie eesmärgi heaks

Võtke ühendust